Om oss

DELAKTIGHET UTVECKLING BOENDE OMSORG

Målgrupp
Dubo Resurscenter är ett boende som tar emot ungdomar från 11 till 23 år med sådana funktionsnedsättningar att de omfattas av LSS- lagstiftningen (LSS 9:8).
(Åldergränsen 23 år gäller under förutsättning att den boende inte avslutat skolgång.)
De barn och ungdomar vi arbetar med har en problematik där utagerande och dålig impulskontroll kan ingå. De har diagnoser som; Autism, ADHD eller Tourettes syndrom, oberoende av om utvecklingsstörning föreligger eller ej. Psykiatriska tilläggsproblem är vanliga. Vi kan även ta emot ungdomar där teckenspråkskunnig personal erfordras.
Vår vision är att Dubo Resurscenter ska vara ett hållbart boende för dessa ungdomar, där man kan träna sig för ett vuxenboende.
Boende
Individuellt boende med tillgång till separata kök samt gemensamhetsutrymmen.Varje boende inrättar sitt eget rum efter smak och behov, därutöver finns tillgång till gemensamma utrymmen.I mån av intresse kan datarum, målarrum, snickarrum eller motionsrum utnyttjas.
Fritid
Ungdomarna engageras i fritidsaktiviteter alltefter egna intressen. Det kan vara judoträning, fiske, bakning, promenader, resor, simning, biobesök, dans, osv.
Samverkan
DUBO Resurscenter samarbetar med vårdnadshavare/ gode män, skolor, fritidsverksamheter samt externa vårdgivare.Till varje boende utses en stödperson.
Målsättning/Metod
Vi arbetar långsiktigt utifrån miljöterapeutiska och pedagogiska metoder för att stärka varje persons identitet, utveckla sociala färdigheter samt praktiska möjligheter att klara av ett mer självständigt boende. Vårt arbete följer en helhetssyn, där den forskning som bedrivs om funktionsvariationer följs och där fysiologiska, psykologiska samt sociala följder av dessa beaktas.
Med strukturerade och medvetna insatser vill vi ge ungdomarna en start in i vuxenlivet. Vi försöker hjälpa till att överbrygga brister i den egna förmågan, samt utveckla nya färdigheter. I arbetet använder vi oss av vardagliga situationer som att städa, tvätta, laga mat,handla,sköta sin hygien,fritidsverksamhet etc..
DUBO:s personal har varierande yrkeserfarenhet men basen för vår verksamhet består av stödassistenter med relevant utbildning. Vi ser det som en tillgång att även ha personer med konstnärlig eller teknisk utbildning/erfarenhet. För att möta behov av andra språkkunskaper utöver svenska har vi anställda som talar flera idag vanliga språk.
På personalkonferenser följer vi upp och utvärderar de genomförandeplaner som upprättats för varje boende. Vid behov inbjuds även utomstående konsulter till våra personalkonferenser.
Personalen får regelbundet handledning av en extern handledare.
Historik
Vi har arbetat med den aktuella gruppen utagerande ungdomar med autism och autismliknande tillstånd sedan 1978, då under namnet "Duvbovillan"och med Stockholms läns landsting som huvudman. Mellan 1995-97 var Solna kommun huvudman. Sedan 1997 drivs verksamheten i egen regi under namnet DUBO Resurscenter.
Dubo Resurscenter ligger naturskönt i västra delen av Stockholm med stora strövområden nära Mälaren och 10 minuters gångavstånd från Blackebergs T-banestation.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss. Vi kommer gärna till dig för en utförlig presentation av verksamheten. Du är även välkommen på ett studiebesök för att diskutera dina behov och önskemål på platsen. Dubo Resurscenter medverkar i Skandinavisk sjukvårdsinformations kvalitetsindex. 
 

Search